SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIPS
Newborn up to 19 in up to 8 lbs 15½ in 16 in 16½ in
0-3 mos 18-22 in 18-12 lbs 16½ in 17½ in 18 in
3-6 mos 22-26 in 12-16 lbs 17½ in 18½ in 19 in
6-12 mos 26-28 in 16-20 lbs 18½ in 19 in 20 in
12-18 mos 28-30 in 20-24 lbs 19½ in 19½ in 21 in
18-24 mos 30-32 in 24-27 lbs 20½ in 20 in 22 in
SIZE HEIGHT WEIGHT CHEST WAIST HIPS
2T 32-34 in 27-30 lbs 21 in 20½ in 21½ in
3T 34-38 in 26-33 lbs 21½ in 21 in 22 in
4 38-42 in 31-38 lbs 22½ in 21½ in 23½ in
5 42-46 in 37-48 lbs 23½ in 22 in 24½ in
6-7 46-50 in 45-55 lbs 24½-25½ in 22½-23 in 25¾-27 in
8 50-54 in 52-64 lbs 27½ in 23½-24 in 28-28½ in
10 54-58 in 62-80 lbs 28-28½ in 24½-25 in 29-29½ in
12 58-62 in 75-95 lbs 29-29½ in 25½-26 in 30-30½ in
14-16 62-66 in 88-110 lbs 30-32 in 27-28 in 31-32½ in